“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e tretë, për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të debitorit, hipotekuesit Shoqëria “Lufi-Trang” sh.p.k., si më poshtë:

– Lloji “Apartament”, me sipërfaqe 143.1 m2, me adresë Pallati i Ri, Sh. 1, Kati 5, Ap. 17, Mamurras, Kurbin, regjistruar pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Drejtoria Vendore Kurbin, Zona Kadastrale Nr. 2586, Nr. Pasurie 1/1115+1-17, Vol. 9, Faqe 90. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 2,531,088 (dy million e pesëqind e tridhjetë e një mijë e tetëdhjetë e tetë) lekë.

– Lloji “Apartament”, me sipërfaqe 123.1 m2, adresë Pallati i Ri, Sh. 1, Kati 4, Ap. 14, Mamurras, Kurbin, regjistruar pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Drejtoria Vendore Kurbin, Zona Kadastrale Nr. 2586, Nr. Pasurie 1/1115+1-14, Vol. 9, Faqe 83. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 2,177,784 (dy million e njëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e katër) lekë.

Ankandi do zhvillohet në datën 10.01.2023, ora 16:00, në ambientet e “Zyrës së Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. me adresë Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 13, Tiranë, Tel: +355 672082134, e-mail: nlaska@bailiff.al.