ANKANDE

Shpallje ankandi II

Shpallje ankandi II

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e dytë, për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të debitorit, hipotekuesit Shoqëria “Lufi-Trang” sh.p.k., si më poshtë: - Lloji “Apartament”, me sipërfaqe 143.1 m2, me adresë Pallati i Ri,...

173.1.Gazeta A 1, ALB-MI shpk.

173.1.Gazeta A 1, ALB-MI shpk.

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e pare, për shitjen e pasurisë së paluajtshme në pronësi të hipotekuesit (debitor) Shoqëria “TUR-ALB-KROM” sh.p.k me NIPT K81819509L, mbi të cilën është vënë hipotekë në favor të Raiffeisen Bank...

153.1.Gazeta a. 3, Mirel shpk.

153.1.Gazeta a. 3, Mirel shpk.

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e tretë për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të Kol Simon Stojani i dtl. 20.10.1960 dhe Gjele Zef Stojani e dtl. 25.03.1967, mbi të cilat është vënë hipotekë në favor të Raiffeisen Bank...

147.1.Gazeta a. 1, Lufi Trang shpk.

147.1.Gazeta a. 1, Lufi Trang shpk.

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e pare, për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të debitorit, hipotekuesit Shoqëria “Lufi-Trang” sh.p.k. me Nipt K88521301T, mbi të cilat është vënë hipotekë në favor të Raiffeisen Bank...

Njoftim ankandi II

Njoftim ankandi II

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e II–rë për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të Kol Simon Stojani i dtl. 20.10.1960 dhe Gjele Zef Stojani e dtl. 25.03.1967, të treguar si më poshtë: Lloji “Arë + Truall + Ndërtesë”,...

Njoftim ankandi I

Njoftim ankandi I

  “Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e I–rë për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të Kol Simon Stojani i dtl. 20.10.1960 dhe Gjele Zef Stojani e dtl. 25.03.1967, të treguar si më poshtë: Lloji “Arë + Truall +...

  “Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e II–të për shitjen e pasurisë së paluajtshme në pronësi të hipotekuesit (debitor) Zare Bilal Keshi e datëlindjes 28.05.1949, të treguar si më poshtë: Pasuria “Truall + Ndërtesë”, me...

Njoftim ankandi II

Njoftim ankandi II

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e II–të për shitjen e pasurisë së paluajtshme në pronësi të hipotekuesve (debitorë) Liljana Rusto (Leka) e dtl. 26.06.1964 dhe Enver Leka i dtl. 24.12.1953, të treguar si më poshtë: Pasuria “Truall...

Njoftim ankandi I

Njoftim ankandi I

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e I–rë për shitjen e pasurisë së paluajtshme në pronësi të hipotekuesve (debitorë) Liljana Rusto (Leka) e dtl. 26.06.1964 dhe Enver Leka i dtl. 24.12.1953, të treguar si më poshtë: Pasuria “Truall...

Njoftim ankandi III

Njoftim ankandi III

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e III–rë për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të Gerond Petrit Sevrani i dtl. 10.08.1962, me të dhënat, si më poshtë: – “Truall + Ndërtesë”, me siperfaqe totale 3633 m2, Zonë Kadastrale...