ANKANDE

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e I–rë për shitjen e pasurisë së paluajtshme në pronësi të Pashko Mark Vulaj, i dtl. 13.04.1936 të treguar si më poshtë: - Truall, Nr. Pasurie 4/190, Zonë Kadastrale 8591, Vol. 19, Faqe 182,...

Njoftim ankandi I

Njoftim ankandi I

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e I–rë për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të Kol Simon Stojani i dtl. 20.10.1960 dhe Gjele Zef Stojani e dtl. 25.03.1967, të treguar si më poshtë: - Apartament, Nr. pasurie 1/171+1-1,...

Njoftim ankandi I

Njoftim ankandi I

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e I–rë për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të Shoqërisë “Ervisi Mobileri” sh.p.k. me NIPT L42305006J të treguar si më poshtë: - Arë, (e zhvilluar me Objekt 2 kat me Leje Ndertimi me...

Njoftim ankandi

Njoftim ankandi

Shoqëria Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk zhvillon ankandin e III-të për shitjen e pasurive të  paluajtshme në pronësi të shoqërisë Deka sha, (sot Eksel sh.a.) me NIPT J61904032J, regjistruar në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Durrës si më poshtë...

Njoftim ankandi

Njoftim ankandi

Shoqëria Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk zhvillon ankandin e I-rë për shitjen e pasurive së   luajtshme në pronësi të Shoqërisë “DMAX EXPERT” sh.p.k., të llojit dhe me çmim si më poshtë treguar: Automjeti me Targë AA379KU, Lloji ATP, Modeli Skoda Rapid NH,...

Njoftim ankandi

Njoftim ankandi

Shoqëria Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk zhvillon ankandin e II-të për shitjen e pasurive të  paluajtshme në pronësi të Artan Pellumb Mene, Devi Artan Mene dhe Klajdi Artan Mene, të llojit si më poshtë treguar: Ndërtesë, me sipërfaqe 584 (pesëqind e tetëdhjetë e...

Njoftim ankandi

Njoftim ankandi

Shoqëria Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk zhvillon ankandin e I-rë për shitjen e pasurisë së   paluajtshme në pronësi të Artan Pellumb Mene, të llojit si më poshtë treguar: Lloji i pronës: Garazh me sip. 22.3m². Vendi i ndodhjes: Rr. e Durrësit Tiranë. Zyra e...

Njoftim ankandi

Njoftim ankandi

Shoqëria Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk zhvillon ankandin e II-të për shitjen e pasurive të  paluajtshme në pronësi të shoqërisë Deka sha, (sot Eksel sh.a.) me NIPT J61904032J, regjistruar në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Durrës, të llojit si...

Njoftim ankandi

Njoftim ankandi

Shoqëria Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk zhvillon ankandin e I-rë për shitjen e pasurive të  paluajtshme të llojit: Ndërtesë, Nr. Pasurie 125/81, ZK 3266, Vol. 12,  fq. 43, sipërfaqe 584 m2, e ndodhur në Sauk, Tiranë, regjistruar në Zyrën Vendore të Regjistrimit...

Njoftim ankandi

Njoftim ankandi

Shoqëria Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk zhvillon ankandin e I-rë për shitjen e pasurive të  paluajtshme të llojit: (i)Truall dhe Ndertese, Nr. Pasurie 27/169, ZK 2574, Vol. 17,  Faqe 8, me sip. 2788 m2 Truall dhe sip. totale Ndërtesë 1249.7 m2, S.Z. Xhafzotaj,...