“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e dytë, për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të debitorit, hipotekuesit Shoqëria “Lufi-Trang” sh.p.k., si më poshtë:

– Lloji “Apartament”, me sipërfaqe 143.1 m2, me adresë Pallati i Ri, Sh. 1, Kati 5, Ap. 17, Mamurras, Kurbin, regjistruar pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Drejtoria Vendore Kurbin, Zona Kadastrale Nr. 2586, Nr. Pasurie 1/1115+1-17, Vol. 9, Faqe 90. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 2,812,320 (dy million e tetëqind e dymbëdhjetë mijë e treqind e njëzetë) lekë, ose 24,080 (njëzetë e katër mijë e tetëdhjetë) Euro.

– Lloji “Apartament”, me sipërfaqe 123.1 m2, adresë Pallati i Ri, Sh. 1, Kati 4, Ap. 14, Mamurras, Kurbin, regjistruar pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Drejtoria Vendore Kurbin, Zona Kadastrale Nr. 2586, Nr. Pasurie 1/1115+1-14, Vol. 9, Faqe 83. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 2,419,760 (dy million e katërqind e nëntëmdhjetë mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë) lekë, ose 20,680.8 (njëzetë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë pikë tetë) Euro.

Ankandi do zhvillohet në datën 21.11.2022, ora 16:00, në selinë e “Zyrës së Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. me adresë Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 13, Tiranë, Tel: +355 672082134, e-mail: nlaska@bailiff.al.