“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. shpall ankandin e dyte, për shitjen e pasurisë së paluajtshme në pronësi të “Tur-Alb-Krom” sh.p.k, e Llojit:  “Arë”, me sipërfaqe 7,130 m2, me adresë Xhafzotaj, regjistruar pranë ASHK, Drejtoria Vendore Durrës, Z.K 3852, Nr. Pasurie 345/13, Vol 8, fq. 85. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 131,762.4 (njëqind e tridhjetë e një mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e dy pikë katër) Euro.

Ankandi do zhvillohet në datën 12.06.2023, ora 16:00, në selinë e “Zyrës së Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. me adresë Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 13, Tiranë, Tel: +355 672082134, e-mail: nlaska@bailiff.al.