“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. shpall ankandin e pare, për shitjen e pasurisë së paluajtshme në pronësi të hipotekuesit Ramazan Ali Kercuku:  Truall, Nr. Pasurie 59/5, Z.K. 8518, Vol. 25, Faqe 87, me sipërfaqe 600 m2, e ndodhur në Plazh, Durrës. Çmimi me të cilin fillon ankandi është është në vlerën 86,400 (tetëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind) euro ose 10,107,072 (dhjetë million e njëqind e shtatë mijë e shtatëdhjetë e dy) lekë.

 

Ankandi do zhvillohet në datën 29.05.2023, ora 16:00, në selinë e “Zyrës së Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. me adresë Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 13, Tiranë, Tel: +355 672082134, e-mail: nlaska@bailiff.al.