“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. shpall ankandin e pare, për shitjen e pasurisë së paluajtshme në pronësi të “Tur-Alb-Krom” sh.p.k, e Llojit:  “Arë”, me sipërfaqe 7,130 m2, me adresë Xhafzotaj, regjistruar pranë ASHK, Drejtoria Vendore Durrës, Z.K 3852, Nr. Pasurie 345/13, Vol 8, fq. 85. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 188,232 (njëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e dyqind e tridhjetë e dy) Euro.

Ankandi do zhvillohet në datën 26.04.2023, ora 16:00, në selinë e “Zyrës së Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. me adresë Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 13, Tiranë, Tel: +355 672082134, e-mail: nlaska@bailiff.al.