Shoqëria Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk zhvillon ankandin e I-rë për shitjen e pasurive të  paluajtshme të llojit:

  • Ndërtesë, Nr. Pasurie 125/81, ZK 3266, Vol. 12,  fq. 43, sipërfaqe 584 m2, e ndodhur në Sauk, Tiranë, regjistruar në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë;
  • Ullishte, Nr. Pasurie 125/2/76, ZK 3266, Vol. 6,  Faqe 75, sipërfaqe 1200 m2, e ndodhur në Sauk, Tiranë, regjistruar në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë;
  • Ullishte, Nr. Pasurie 125/2/77, ZK 3266, Vol. 6,  Faqe 76, siperfaqe 1000 m2, e ndodhur në Sauk, Tiranë, regjistruar në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë.

të cilat janë në pronësi të Artan Pellumb Mene, Devi Artan Mene dhe Klajdi Artan Mene.

Çmimi i ankandit është  137,308,800 (njëqind e tridhjetë e shtatë milion e treqind e tetë mijë e tetëqind)  lekë. Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në datën 04.04.2019 ora 16, në ambientet e Shoqërise Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 4, Tirane,  Tel: +355 672082134,  e-mail: nlaska@bailiff.al www.bailiff.al