“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e III–rë për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të Shoqërisë “Ervisi Mobileri” sh.p.k. me NIPT L42305006J të treguar si më poshtë:

Arë, (e zhvilluar me Objekt 2 kat me Leje Ndertimi me sip. 484 m2), Nr. Pasurie 104/50, Zonë Kadastrale 3562, Vol. 7, Faqe 122, sipërfaqe 920 m2, e ndodhur në Tapizë, Krujë, në vlerën 11,592,000 (njëmbëdhjetë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e dy mijë) lekë.

Truall + Ndërtesë, Nr. pasurie 164/18, Zonë Kadastrale 1665, Vol. 14, Fq. 99, sipërfaqe truall 570 m2, sipërfaqe ndërtesë 519 m2, e ndodhur në Fushë – Krujë, Krujë, në vlerën 2,570,400 (dy milion e pesëqind e shtatëdhjetë mijë e katërqind) lekë.

Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në datë 03.03.2021, ora 16:00, në selinë e “Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. me adresë Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 13, Tiranë, Tel: +355 672082134, e-mail: nlaska@bailiff.alnatashalaska@yahoo.comwww.bailiff.al.