“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e III–të për shitjen e pasurive të paluajtshme në bashkëpronësi të Kol Simon Stojani i dtl. 20.10.1960 dhe Gjele Zef Stojani e dtl. 25.03.1967, të treguar si më poshtë:

Lloji “Apartament”, me sipërfaqe 66.73 m2, ndodhur në Laç, Kurbin, regjistruar në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës Drejtoria Vendore Kurbin, Zonë Kadastrale 2364, Nr. Pasurie 1/171+1-1, Vol. 3, Faqe 4, në vlerën 1,965,600 (një milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind) lekë.

Lloji “Apartament”, me sipërfaqe 59 m2, ndodhur në Laç, Kurbin, regjistruar në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës Drejtoria Vendore Kurbin, Zonë Kadastrale 2364, Nr. Pasurie 1/157+2-8, Vol. 2, Faqe 222 në vlerën 1,663,200 (një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e dyqind) lekë.

Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në datë 25.03.2021, ora 16:00, në selinë e “Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. me adresë Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 13, Tiranë, Tel: +355 672082134, e-mail: nlaska@bailiff.alnatashalaska@yahoo.comwww.bailiff.al.