“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e II–rë për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të Kol Simon Stojani i dtl. 20.10.1960 dhe Gjele Zef Stojani e dtl. 25.03.1967, të treguar si më poshtë:

  • Lloji “Arë + Truall + Ndërtesë”, sipërfaqe truall 1605 m2, sipërfaqe ndërtese 535.3 m2, me adresë Gjorem, Kurbin, regjistruar në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës Drejtoria Vendore Kurbin, Zonë Kadastrale 1768, Nr. Pasurie 46/29/1, Vol. 18, Faqe 118, është në vlerën 4,362,960 (katër milion e treqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e nëntëqind e gjashtë) lekë.
  • Lloji “Arë”, me sipërfaqe faktike 2,417 m2, me adresë Gjorem, Kurbin, regjistruar në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës Drejtoria Vendore Kurbin, Zonë Kadastrale 1768, Nr. Pasurie 46/30/1, Vol. 18, Faqe 119, është në vlerën 3,776,640 (tre milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e dyzetë) lekë.

Për shkak të pozicionimit dhe aksesit në terren, dy pasuritë e sipërcituara shiten në ankand së bashku dhe jo veç e veç, për çmimin total prej 8,139,600 (tetë milion e  një qind e tridhjetë e nëntë mijë e gjashtë qind) Lekë.

Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në datë 29.07.2022, ora 16:00, në selinë e “Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. me adresë Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 13, Tiranë, Tel: +355 672082134, e-mail: nlaska@bailiff.al.