“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e II–të për shitjen e pasurisë së luajtshme në pronësi të Shoqërisë “DMAX EXPERT” sh.p.k. me NIPT L41307073I, të treguar si më poshtë:

  • Automjeti me targë AA 625 KS, Lloji ATP, Modeli Skoda Rapid NH, nr. shasie TMB1JBNH7F4530026, Ngjyrë e bardhë, Nr. i dyerve 5 në vlerën 168,000 (një qind e gjashtëdhjetë e tetë mijë) Lekë ose 1,344 (një mijë e treqind e dyzetë e katër) Euro.

Ankandi për pasurinë e mësipërme zhvillohet në datë 09.02.2021, ora 16:00, në selinë e “Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. me adresë Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 13, Tiranë, Tel: +355 672082134, e-mail: nlaska@bailiff.alnatashalaska@yahoo.comwww.bailiff.al.