“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e II–të për shitjen e pasurisë së paluajtshme në pronësi të Pashko Mark Vulaj, i dtl. 13.04.1936 të treguar si më poshtë:

  • Truall, Nr. Pasurie 4/190, Zonë Kadastrale 8591, Vol. 19, Faqe 182, sipërfaqe 480 m2, e ndodhur në Rr. “Salo Halili, Shkodër në vlerën 2,287,756 (dy milion e dyqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e gjashtë) lekë,

Ankandi për pasurin e mësipërme zhvillohet në datë 22.02.2021, ora 16:00, në selinë e “Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. me adresë Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 13, Tiranë, Tel: +355 672082134, e-mail: nlaska@bailiff.alnatashalaska@yahoo.com; www.bailiff.al.