“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e II–rë për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të Gerond Petrit Sevrani i dtl. 10.08.1962, me të dhënat, si më poshtë:

“Truall + Ndërtesë”, me siperfaqe trualli 3633 m2, sipërfaqe ndërtese 3633 m2, Zonë Kadastrale 2631, Nr. pasurie 279/2, Vol. 20, Faqe 173, e ndodhur në Mbroje, Korçë, në vlerën 7,280,000 (shtatë milion e dyqind e tetëdhjetë mijë) lekë, ose 58,800 (pesëdhjetë e tetë mijë e tetëqind) Euro.

“Arë”, me sipërfaqe 6671 m2, Zonë Kadastrale 3496, Nr. pasurie 1639/9, Vol. 6, Faqe 29, e ndoshur në Sovjan, Korçë, në vlerën 4,200,000 (katër milion e dyqind mijë) lekë, ose 33,936 (tridhjetë e tre mijë e nëntëqind e tridhjetë e gjashtë) Euro. 

Ankandi për pasurtë e mësipërme zhvillohet në datë 18.02.2021, ora 16:00, në selinë e “Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. me adresë Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 13, Tiranë, Tel: +355 672082134, e-mail: nlaska@bailiff.alnatashalaska@yahoo.comwww.bailiff.al.