“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e I–rë për shitjen e pasurisë së luajtshme në pronësi të Shoqërisë “DMAX EXPERT” sh.p.k. me NIPT L41307073I, të treguar si më poshtë:

  • Automjeti me targë AA 625 KS, Lloji ATP, Modeli Skoda Rapid NH, nr. shasie TMB1JBNH7F4530026, Ngjyrë e bardhë, Nr. i dyerve 5 në vlerën 240,000 (dyqind e dyzetëmijë) Lekë ose 1,920 (një mijë e nëntëqind e njëzetë) Euro.

Ankandi për pasurinë e mësipërme zhvillohet në datë 26.01.2021, ora 16:00, në selinë e “Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. me adresë Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 13, Tiranë, Tel: +355 672082134, e-mail: nlaska@bailiff.alnatashalaska@yahoo.comwww.bailiff.al.