Shoqëria Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk zhvillon ankandin e III-të për shitjen e pasurive të  paluajtshme në pronësi të shoqërisë Deka sha, (sot Eksel sh.a.) me NIPT J61904032J, regjistruar në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Durrës si më poshtë treguar:

  • Truall dhe Ndërtesë, Nr. Pasurie 27/169, ZK 2574, Vol. 17,  Faqe 8, me sipërfaqe trualli 2788 m2 dhe sipërfaqe ndërtesë 837.7 m2, e ndodhur në Z. Xhafzotaj, Durrës;
  • Arë, Nr. Pasurie 27/158, ZK 2574, Vol.15, Faqe 228, me sipërfaqe 6810 m2, e ndodhur në S.Z.Xhafzotaj, Durrës;
  • Arë, Nr. Pasurie 27/170, ZK 2574, Vol. 17, Faqe 9, me sipërfaqe 2162 m2, e ndodhur në S.Z. Xhafzotaj, Durres;

Çmimi i ankandit është 23,184,000 (njëzetë e tre milion e njëqind e tetëdhjetë e katër mijë) lekë.

 Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në datën 28.05.2019, në ambientet e Shoqërise Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 4, Tirane,  Tel: +355 672082134,  e-mail: nlaska@bailiff.al www.bailiff.al