Shoqëria Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk zhvillon ankandin e II-të për shitjen e pasurive të  paluajtshme në pronësi të Artan Pellumb Mene, Devi Artan Mene dhe Klajdi Artan Mene, të llojit si më poshtë treguar:

  1. Ndërtesë, me sipërfaqe 584 (pesëqind e tetëdhjetë e katër) m2, me Nr. Pasurie 125/81, Zona Kadastrale 3266, Vol. 12,  Faqe 43, e ndodhur në Sauk, Tiranë, regjistruar në ZVRPP Tiranë;
  2. Ullishte, me sipërfaqe 1200 (një mijë e dyqind) m2, Nr. Pasurie 125/2/76, Zona Kadastrale 3266, Vol. 6,  Faqe 75, e ndodhur në Sauk, Tiranë, regjistruar në ZVRPP Tiranë;
  3. Ullishte, me siperfaqe 1000 (një mijë) m2, Nr. Pasurie 125/2/77, Zona Kadastrale 3266, Vol. 6,  Faqe 76, e ndodhur në Sauk, Tiranë, regjistruar në ZVRPP Tiranë.

Çmimi i ankandit është 96,116,160 (nëntëdhjetë e gjashtë milion e njëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë). Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në datën 17.05.2019 ora 16, në ambientet e Shoqërise Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 4, Tirane,  Tel: +355 672082134,  e-mail: nlaska@bailiff.al www.bailiff.al