Shoqëria Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk zhvillon ankandin e II-të për shitjen e pasurive të  paluajtshme në pronësi të shoqërisë Deka sha, (sot Eksel sh.a.) me NIPT J61904032J, regjistruar në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Durrës, të llojit si më poshtë treguar:

(i) Truall dhe Ndertese, Nr. Pasurie 27/169, ZK 2574, Vol. 17,  Faqe 8, me sip. 2788 m2, Truall dhe 837.7 m2 ndërtesë, S.Z. Xhafzotaj, Durrës.

(ii) Are, Nr. Pasurie 27/158, ZK 2574, Vol.15, Faqe 228, me siperfaqe 6810 m2, S.Z.Xhafzotaj, Durrës;

(iii) Are, Nr. Pasurie 27/170, ZK 2574, Vol. 17, Faqe 9, me siperfaqe 2162 m2, S.Z. Xhafzotaj, Durres.

Çmimi i ankandit është 25,760,000 (njëzetë e pesë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë. Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në datën 12.04.2019 ora 16, në ambientet e Shoqërise Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 4, Tirane,  Tel: +355 672082134,  e-mail: nlaska@bailiff.al www.bailiff.al