Njoftim ankandi

Shoqëria Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk zhvillon ankandin e I-rë për shitjen e pasurive të  paluajtshme të llojit: Ndërtesë, Nr. Pasurie 125/81, ZK 3266, Vol. 12,  fq. 43, sipërfaqe 584 m2, e ndodhur në Sauk, Tiranë, regjistruar në Zyrën Vendore të Regjistrimit...

Njoftim ankandi

Shoqëria Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk zhvillon ankandin e I-rë për shitjen e pasurive të  paluajtshme të llojit: (i)Truall dhe Ndertese, Nr. Pasurie 27/169, ZK 2574, Vol. 17,  Faqe 8, me sip. 2788 m2 Truall dhe sip. totale Ndërtesë 1249.7 m2, S.Z. Xhafzotaj,...