Njoftim ankandi

Shoqëria Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk zhvillon ankandin e I-rë për shitjen e pasurisë së   paluajtshme në pronësi të Artan Pellumb Mene, të llojit si më poshtë treguar: Lloji i pronës: Garazh me sip. 22.3m². Vendi i ndodhjes: Rr. e Durrësit Tiranë. Zyra e...

Njoftim ankandi

Shoqëria Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk zhvillon ankandin e II-të për shitjen e pasurive të  paluajtshme në pronësi të shoqërisë Deka sha, (sot Eksel sh.a.) me NIPT J61904032J, regjistruar në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Durrës, të llojit si...

Njoftim ankandi

Shoqëria Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk zhvillon ankandin e I-rë për shitjen e pasurive të  paluajtshme të llojit: Ndërtesë, Nr. Pasurie 125/81, ZK 3266, Vol. 12,  fq. 43, sipërfaqe 584 m2, e ndodhur në Sauk, Tiranë, regjistruar në Zyrën Vendore të Regjistrimit...

Njoftim ankandi

Shoqëria Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk zhvillon ankandin e I-rë për shitjen e pasurive të  paluajtshme të llojit: (i)Truall dhe Ndertese, Nr. Pasurie 27/169, ZK 2574, Vol. 17,  Faqe 8, me sip. 2788 m2 Truall dhe sip. totale Ndërtesë 1249.7 m2, S.Z. Xhafzotaj,...