Shoqëria Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk zhvillon ankandin e I-rë për shitjen e pasurive të  paluajtshme të llojit:

(i)Truall dhe Ndertese, Nr. Pasurie 27/169, ZK 2574, Vol. 17,  Faqe 8, me sip. 2788 m2 Truall dhe sip. totale Ndërtesë 1249.7 m2, S.Z. Xhafzotaj, Durrës.

(ii) Are, Nr. Pasurie 27/158, ZK 2574, Vol.15, Faqe 228, me siperfaqe 6810 m2, S.Z.Xhafzotaj, Durrës;

(iii) Are, Nr. Pasurie 27/170, ZK 2574, Vol. 17, Faqe 9, me siperfaqe 2162 m2, S.Z. Xhafzotaj, Durres

të cilat janë në pronësi të shoqërisë DEKA sha, (ndryshuar emri në EKSEL sh.a.) me NIPT J61904032J.

Çmimi i ankandit është  36,800,000 (tridhjete e gjashte million e teteqind mije) lekë.

Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në datën 08.03.2019 ora 16, në ambientet e Shoqërise Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 4, Tirane,  Tel: +355 672082134,  e-mail: nlaska@bailiff.al; www.bailiff.al.