“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e II–të për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të Kol Simon Stojani i dtl. 20.10.1960 dhe Gjele Zef Stojani e dtl. 25.03.1967, të treguar si më poshtë:

– Apartament, Nr. pasurie 1/171+1-1, Zonë Kadastrale 2364, Vol. 3, Fq. 4, me sipërfaqe 66.73 m2, e ndodhur në Lac, Kurbin, në vlerën 2,184,000 (dy milion e njëqind e tetëdhjetë e katër mijë) lekë.

– Apartament Nr. pasurie 1/157+2-8, Zonë Kadastrale 2364, Vol. 2, Fq. 222, me sipërfaqe 59 m2, e ndodhur në Lac, Kurbin, në vlerën 1,848,000 (një milion e tetëqind e dyzetë e tetë mijë) lekë.

Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në datë 01.02.2021, ora 16:00, në selinë e “Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. me adresë Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 13, Tiranë, Tel: +355 672082134, e-mail: nlaska@bailiff.alnatashalaska@yahoo.comwww.bailiff.al.