“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e pare, për shitjen e pasurisë së paluajtshme në pronësi të hipotekuesit (debitor) Shoqëria “TUR-ALB-KROM” sh.p.k me NIPT K81819509L, mbi të cilën është vënë hipotekë në favor të Raiffeisen Bank sh.a. të Llojit:

“Arë”, me sipërfaqe 7,130 m2, me adresë Xhafzotaj, regjistruar pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Drejtoria Vendore Durrës, Zona Kadastrale Nr. 3852, Nr. Pasurie 345/13, Vol 8, fq. 85. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 188,232 (njëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e dyqind e tridhjetë e dy) Euro.

Ankandi do zhvillohet në datën 28.09.2022, ora 16:00, në selinë e “Zyrës së Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. me adresë Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 13, Tiranë, Tel: +355 672082134, e-mail: nlaska@bailiff.al.