LEGISLATION

l

LIGJ Nr. 10 031, datë 11.12.2008

PËR SHËRBIMIN PËRMBARIMOR GJYQËSOR PRIVAT
Read More

l

LIGJ Nr. 385/6, datë 26.6.2017

PËR EKZEKUTIMIN E DETYRIMEVE MBI SHUMAT E LLOGARIVE NË
Read More

l

LIGJ Nr. 385/7, datë 28.6.2017

PËR CAKTIMIN E TARIFAVE PËR SHËRBIMET E OFRUARA
Read More

l

LIGJ Nr. 2, datë 27.3.2014

PËR EKZEKUTIMIN E DETYRIMEVE MBI SHUMAT E LLOGARIVE NË 
Read More

l

LIGJ NR 5, datë 12.12.2012

PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME
Read More

l

LIGJ Nr. 1, Datë 04.06.2014

PËR MËNYRËN E EKZEKUTIMIT TË DETYRIMEVE MONETARE TË
Read More

l

LIGJ Nr. 289, datë 19.5.2017

PËR PROCEDURAT E BASHKËPUNIMIT
Read More

l

LIGJ Nr 33-2012

PËR REGJISTRIMIN E PASURIVE TË PALUAJTSHME
Read More

l

KUSHTETUTA E REPUBLIKËS

KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Read More

l

Kodi i Procedures Civile

KODI I PROCEDURËS CIVILE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Read More

l

Kodi i Procedures Penale

KODI I PROCEDURËS PENALE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Read More

l

Kodi Penal I Perditesuar

KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Read More

l

Kodi i Punes i Perditesuar

KODI I PUNËS I REPUBLIKËS TË SHQIPËRISË
Read More