“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e III–rë për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të Gerond Petrit Sevrani i dtl. 10.08.1962, me të dhënat, si më poshtë:

– “Truall + Ndërtesë”, me siperfaqe totale 3633 m2, Zonë Kadastrale 2631, Nr. pasurie 279/2, Vol. 20, Faqe 173, e ndodhur në Mbroje, Korçë, në vlerën 6,552,000 (gjashtë milion e pesëqind e pesëdhjetë e dy mijë) lekë, ose 52,920 (pesëdhjetë e dy mijë e nëntëqind e njëzet) Euro.

– “Arë”, me sipërfaqe 6671 m2, Zonë Kadastrale 3496, Nr. pasurie 1639/9, Vol. 6, Faqe 29, e ndoshur në Sovjan, Korçë, në vlerën 3,780,000 (tre milion e shtatëqind e tetëdhjetë mijë) lekë, ose 30,542.4 (tridhjetë mijë e pesëqind e dyzetë e dy pikë katër) Euro.

Ankandi për pasurtë e mësipërme zhvillohet në datë 29.04.2021, ora 16:00, në selinë e “Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. me adresë Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 13, Tiranë, Tel: +355 672082134, e-mail: nlaska@bailiff.alnatashalaska@yahoo.comwww.bailiff.al.