Shoqëria Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” sh.p.k. zhvillon ankandin e I-rë për shitjen e pasurisë së  paluajtshme në pronësi të shoqërisë Deka sh.a., (sot Eksel sh.a.) me NIPT J61904032J, regjistruar në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë, si më poshtë treguar:

  • Lloji i pronës: Arë me sipërfaqe 4965 m2.
  • Vendodhja: Bërxullë, Tiranë.
  • Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë, Zona Kadastrale: 1167, Numri i Pasurisë: 691/54, Vol. 12, Faqe 19.

Çmimi i ankandit është 20,550,400 (njëzetë milion e pesëqind e pesëdhjetë mijë e katërqind) lekë. Ankandi për pasurinë e mësipërme zhvillohet në datën 06.06.2019, ora 16.00, në ambientet e Shoqërise Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 4, Tiranë, Tel: +355 672082134, e-mail: nlaska@bailiff.al; www.bailiff.al.