”Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e III-të për shitjen e pasurive të paluajtshme në bashkëpronësi të Cesk Lek Kalaj dhe Agim Riza Kalaj, të treguar si më poshtë:

  • Apartament, Nr. Pasurie 2/4+1-15, ZK 3126, Nr. Regj.133, datë 04.04.2007, sipërfaqe 60.72m2, e ndodhur në Shëngjin, Lezhë, regjistruar në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Lezhë, në vlerën 1,723,680 (një milion e shtatëqind e njëzetë e tre mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë) lekë;
  • Apartament, Nr. Pasurie 2/4+1-21, ZK 3126, nr. regj.139, datë 04.04.2007, sipërfaqe 60.72 m2, e ndodhur në Shengjin, Lezhë, regjistruar në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Lezhë, në vlerën 1,723,680 (një milion e shtatëqind e njëzetë e tre mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë) lekë.

Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në datë 19.03.2020 ora 16.00, në selin e “Zyrë së Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” shpk: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 13, Tiranë, Tel: +355 672082134, e-mail: nlaska@bailiff.al; natashalaska@yahoo.com; www.bailiff.al.