Shoqëria Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” sh.p.k. zhvillon ankandin e II-të për shitjen e pasurisë së paluajtshme në pronësi të Artan Pellumb Mene, të llojit si më poshtë treguar:

  • Lloji i pronës: Garazh me sip. 22.3m².
  • Vendi i ndodhjes: Rr. e Durrësit Tiranë.
  • Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë, Zona Kadastrale: 8310, Numri i Pasurisë: 10/179-G12, Volumi 13, faqe 132.

Çmimi i ankandit është 800,800 (tetëqind mijë e tetëqind) lekë. Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në datën 07.06.2019 ora 16.00, në ambientet e Shoqërisë Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 4, Tirane,  Tel: +355 672082134,  e-mail: nlaska@bailiff.al www.bailiff.al