Njoftim ankandi II

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e II–të për shitjen e pasurisë së paluajtshme në pronësi të Pashko Mark Vulaj, i dtl. 13.04.1936 të treguar si më poshtë: Truall, Nr. Pasurie 4/190, Zonë Kadastrale 8591, Vol. 19, Faqe 182,...

Njoftim ankandi I

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e I–rë për shitjen e pasurisë së luajtshme në pronësi të Shoqërisë “DMAX EXPERT” sh.p.k. me NIPT L41307073I, të treguar si më poshtë: Automjeti me targë AA 625 KS, Lloji ATP, Modeli...

Njoftim ankandi II

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e II–rë për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të Gerond Petrit Sevrani i dtl. 10.08.1962, me të dhënat, si më poshtë: – “Truall + Ndërtesë”, me siperfaqe trualli 3633 m2, sipërfaqe...

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e II–të për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të Kol Simon Stojani i dtl. 20.10.1960 dhe Gjele Zef Stojani e dtl. 25.03.1967, të treguar si më poshtë: – Apartament, Nr. pasurie...

Njoftim ankandi I

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e I–rë për shitjen e pasurisë së paluajtshme në pronësi të Pashko Mark Vulaj, i dtl. 13.04.1936 të treguar si më poshtë: – Truall, Nr. Pasurie 4/190, Zonë Kadastrale 8591, Vol. 19, Faqe 182,...