Njoftim ankandi II

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e II–rë për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të Kol Simon Stojani i dtl. 20.10.1960 dhe Gjele Zef Stojani e dtl. 25.03.1967, të treguar si më poshtë: Lloji “Arë + Truall + Ndërtesë”,...

Njoftim ankandi I

  “Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e I–rë për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të Kol Simon Stojani i dtl. 20.10.1960 dhe Gjele Zef Stojani e dtl. 25.03.1967, të treguar si më poshtë: Lloji “Arë + Truall +...

  “Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e II–të për shitjen e pasurisë së paluajtshme në pronësi të hipotekuesit (debitor) Zare Bilal Keshi e datëlindjes 28.05.1949, të treguar si më poshtë: Pasuria “Truall + Ndërtesë”, me...

Njoftim ankandi II

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e II–të për shitjen e pasurisë së paluajtshme në pronësi të hipotekuesve (debitorë) Liljana Rusto (Leka) e dtl. 26.06.1964 dhe Enver Leka i dtl. 24.12.1953, të treguar si më poshtë: Pasuria “Truall...

Njoftim ankandi I

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e I–rë për shitjen e pasurisë së paluajtshme në pronësi të hipotekuesve (debitorë) Liljana Rusto (Leka) e dtl. 26.06.1964 dhe Enver Leka i dtl. 24.12.1953, të treguar si më poshtë: Pasuria “Truall...