Shpallje ankandi

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. shpall ankandin e dytë, për shitjen e pasurisë së paluajtshme në pronësi të dorëzanësit Bahri Bajram Gjyzeli me të dhënat: – Lloji “Garazh”, me sipërfaqe 31.9 m2, me adresë Plazh 13, Durrës, regjistruar pranë...

Shpallje ankandi

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. zhvillon ankandin e pare, për shitjen e pasurisë së paluajtshme në pronësi të dorëzanësit Bahri Bajram Gjyzeli me të dhënat: – Lloji “Garazh”, me sipërfaqe 31.9 m2, me adresë Plazh 13, Shkëmbi i Kavajës,...

Shpallje ankandi II

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. shpall ankandin e dyte, për shitjen e pasurisë së paluajtshme në pronësi të “Tur-Alb-Krom” sh.p.k, e Llojit:  “Arë”, me sipërfaqe 7,130 m2, me adresë Xhafzotaj, regjistruar pranë ASHK, Drejtoria Vendore Durrës, Z.K...

Shpallje ankandi

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. shpall ankandin e pare, për shitjen e pasurisë së paluajtshme në pronësi të hipotekuesit Ramazan Ali Kercuku:  Truall, Nr. Pasurie 59/5, Z.K. 8518, Vol. 25, Faqe 87, me sipërfaqe 600 m2, e ndodhur në Plazh, Durrës....

Shpallje ankandi

“Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s” sh.p.k. shpall ankandin e pare, për shitjen e pasurisë së paluajtshme në pronësi të “Tur-Alb-Krom” sh.p.k, e Llojit:  “Arë”, me sipërfaqe 7,130 m2, me adresë Xhafzotaj, regjistruar pranë ASHK, Drejtoria Vendore Durrës, Z.K...